nm10

RODO

Wypełniając obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie art. 13 ust. l i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20 l 6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej „RODO” i dbając o Państwa dane osobowe przetwarzane przez nas informujemy, że:

Administrator Danych
Administratorem Państwa danych osobowych będzie REN MAR Marcin Głowa z siedzibą w Pawłowicach nr 57, poczta Sędziszów. Możesz się z nami się skontaktować:

 • listowanie: Pawłowicach nr 57; 28-340 Sędziszów;
 • telefonicznie: 41 38 100 36
 • drogą mailową: biuro.renmar@interia.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest pan Mariusz Piskorczyk. Można się z nim skontaktować e-mail: biuro@ochrona-danych.net
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest pan Mariusz Piskorczyk. Można się z nim skontaktować emailem: biuro@ochrona-danych.net lub telefonicznie pod numerem telefonu: 66 55 86 173.

Cel i podstawy przetwarzana:
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu i na podstawie:
a) przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy i podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy tej umowy – art. 6 ust. 1 lit. B RODO;
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. C RODO; tj.: przepisów podatkowych, ubezpieczeniowych oraz przepisów związanych z prowadzoną działalnością;
c) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – art. 6 ust. 1 lit. F RODO tj. dochodzenia roszczeń z tytułu wykonywanej działalności wobec osób, której wykonane są usługi w zakresie prowadzonej działalności.
d) dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzania danych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu mail w zakresie przesyłania oferty handlowej lub innych informacji związanych z przesłanym do nas mailem -  art. 6 ust. 1 lit. A RODO.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie realizacji celów przetwarzania, jak również podmioty uprawnione do obsługi doręczeń.

Okres przechowywania danych
Państwa dane przechowywane będą:
a) przez okres trwania umowy i okres 5 lat po zakończeniu umowy;
b) na podstawie prawa zgodnie z wytycznymi w tym zakresie;
c) wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. do momentu wygaśnięcia roszczeń.
d) do momentu wycofania Państwa zgody w przypadku przetwarzania danych osobowych na jej podstawie lub przez okres 36 miesięcy;

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) usunięcia danych osobowych po ustaniu celu przetwarzania lub wycofania zgody;
5) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe:
a) w celu realizacji umowy;
b) na podstawie przepisów prawa w celu realizacji obowiązku prawnego;
c) uzasadnionego interesu Administratora dotyczącego roszczeń z tytułu sprzedaży i oferowanych usług;
d) dobrowolne wyrażonej zgody na przetwarzanie Twoich danych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie art. 13 ust. l i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20 l 6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej „RODO" i dbając o Twoje dane osobowe przetwarzane przez nas informujemy, że:

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem danych osobowych, które zostały nam przekazane, jest RENMAR Marcin Głowa (zwany dalej Administratorem). Z administratorem można się skontaktować pisemnie pod adresem ul. Pawłowice 57; 28 - 340 Sędziszów; drogą telefoniczną pod numerem: 41 38 100 36 oraz drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres: biuro.renmar@interia.pl.

Kto jest Inspektorem Ochrony Danych?
W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych masz prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych telefonicznie: 665586173 lub mailem: biuro@ochrona-danych.net.

Administrator może przetwarzać Twoje dane w celu i na podstawie:

 • wyrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • wykonywania zawartej z Toba umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze– art. 6 ust.1 lit. c RODO;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią tj. interesów związanych z realizacją praw roszczeniowych i odpowiedzialności w zakresie realizacji umów – art. 6 ust 1 lit. f RODO;

Odbiorcami Twoich danych będą:

 • Ty i Twoi pełnomocnicy;
 • podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych;
 • podmioty uprawnione do odbioru Twoich danych na podstawie przepisów prawa.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe:
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania (tj. pkt. 3).

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia po ustaniu celu przetwarzania i okresu przetwarzania, zgodnego z przepisami prawa;
 • ograniczenia przetwarzania danych;

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie;

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest:

 • dobrowolne, jeżeli do celu przetwarzania jest potrzebne wyrażenie Twojej zgody.
 • konieczne do zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie;
 • obowiązkowe, jeżeli jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów prawa;
 • obowiązkowe w związku z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.